VYNOPOLIS klubo narystės taisyklės ir privatumo nuostatos

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

  1. Šios taisyklės ir privatumo nuostatos (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias narystės VYNOPOLIS klube sąlygas ir privatumo nuostatas. Taisyklių nuostatos, susijusios su asmens duomenų apsauga taikomos tiek asmenims, davusiems sutikimą jų asmens duomenis tvarkyti narystės VYNOPOLIS klube registracijos, administravimo ir kitais tikslais, tiek asmenims, davusiems sutikimą gauti informaciją apie nurodytus pasiūlymus ir prašymus pateikti nuomonę apie prekes, paslaugas ir aptarnavimo kokybę. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami atskirai viešais pranešimais klientams ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Asmuo, užpildęs ir pateikęs anketą, patvirtina esantis tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja tų taisyklių laikytis. UAB „VIKSAS“ (toliau – Bendrovė) neatsako už VYNOPOLIO klubo narį, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  3. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles ar nutraukti VYNOPOLIO klubo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus VYNOPOLIO klubo nariams. Apie tokius pokyčius VYNOPOLIO klubo nariai informuojami interneto svetainėje adresu www.vynopolis.eu ir/arba VYNOPOLIO parduotuvėse.
 1. VYNOPOLIO nario dalyvavimo programoje privalumai:

VYNOPOLIO narys gauna visą informaciją apie naujienas, renginius, degustacijas, pasiūlymus

 1. Narystės galiojimas
  1. Bendrovė turi teisę bet kada nutraukti Vynopolis klubo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Vynopolio klubo nariams. Apie tokius pokyčius Vynopolio klubo nariai informuojami interneto svetainėje adresu www.vynopolis.lt ir/arba Vynopolis parduotuvėse.
  2. Asmuo, nesutikęs su asmens duomenų tvarkymu registracijos ir narystės Vynopolio klube administravimo tikslais, negalės pasinaudoti narystės Vynopolis klube privalumais.
  3. Jeigu norite pasinaudoti visais Vynopolio klubo teikiamais privalumais, privalote pateikti visus anketoje nurodytus asmens duomenis.
 2. Asmens duomenų tvarkymas
  1. Jūsų asmens duomenų valdytojas – Uždaroji akcinė bendrovė „VIKSAS“, buveinės adresas Eitminų g. 12-152, Vilnius, asmens duomenis tvarkys toliau nurodytais tikslais:
Asmens duomenys Saugojimo laikotarpis –
Apmokėjimo duomenys 10 metų po mokėjimo operacijos
Rinkodarai naudojami asmens duomenys 3 metai nuo paskutinio jūsų apsilankymo mūsų svetainėje
Video kamerų pagalba renkami duomenys Iki 30 dienų
IT sistemų įrašai (logai) Iki kelių mėnesių
Analitikos duomenys Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
Registracijos ir narystės Vynopolio klube administravimo tikslais Vardas, pavardė, gimimo data, miestas, mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes naudojantis naryste Vynopolio klube, informacija apie pirkimo laiką ir parduotuvę, kurioje įsigijote prekes naudodamasis naryste Vynopolio klube Sutikimas 3 (treji) metai nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo
Identifikavimo ir įsitikinimo dėl pilnametystės tikslais Vardas, pavardė, gimimo data Teisėtas interesas ir teisės aktuose numatytų reikalavimų vykdymo pagrindas 3 (treji) metai nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo
Siekiant pateikti informaciją apie išskirtinius ir individualius pasiūlymus apie užkandžius, nealkoholinius gėrimus bei stalo aksesuarų naujienas, vykstančius renginius, parodas, prašymus pateikti nuomonę apie mūsų prekes, paslaugas ir aptarnavimo kokybę Vardas, pavardė, gimimo data, miestas, elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes naudojantis naryste Vynopolio klube, informacija apie pirkimo laiką ir parduotuvę, kurioje įsigijote prekes naudodamasis naryste Vynopolio klube Sutikimas 3 (treji) metai nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo
  1. Suėjus atitinkamam duomenų saugojimo laikotarpio terminui, pateikti asmens duomenys yra sunaikinami arba nuasmeninami.
  2. Patvirtiname, kad Jūsų pateiktus duomenis tvarkysime laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu
  3. Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik aukščiau nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jei tokia pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tais atvejais, kai tai būtina tam, kad įgyvendintume atitinkamus tikslus, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims:
   • bendrovėms, kai jos vykdo funkcijas, būtinas atitinkamo tikslo įvykdymui;
   • reklamos ir renginių organizavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
   • naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
   • programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms.
 1. Baigiamosios nuostatos
  1. Vynopolio klubo narys įsipareigoja nedelsiant Bendrovę informuoti el. pašto adresu vynopolis1@viksas.lt apie bet kokius anketoje pateiktų asmens duomenų netikslumus ir pataisymus
  2. Jei pastebėjote privatumo taisyklių neatitikimus ar turite klausimų ir pastabų susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymus, kreipkitės info@viksas.lt arba telefonu +37067785253
0